Cele statutowe

Cele statutowe SHDK w Białymstoku

a) Organizowanie i wspieranie działań służących krwiodawstwu poprzez:

  • gromadzenie środków i darów rzeczowych, na wspieranie działalności na rzecz krwiodawców i krwiodawstwa,
  • wspieranie środkami finansowymi i rzeczowymi instytucji w których członkowie Stowarzyszenia oddaj ą krew, poprzez zakupy aparatury potrzebnej do pozyskania krwi i wytwarzania oraz przechowywania preparatów krwiopochodnych , a także sprzętu i aparatury pośrednio z tym związanej.

b) Pomoc Honorowym Dawcom Krwi realizowana poprzez:

  • dofinansowanie udziału w szkoleniach, kursach, konferencjach, zjazdach,
  • organizowanie szkoleń, kursów, konferencji, imprez kulturalnych,
  • udzielanie pomocy finansowej lub rzeczowej krwiodawcom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

c) Zjednywanie jak największej liczby osób gotowych uczestniczyć w pracach na rzecz krwiodawstwa.

d) Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i zjednywanie osób do oddawania krwi

Zakres działań SHDK w Białymstoku
Od stycznia do grudnia 2005 roku SHDK było współorganizatorem 53 akcji wyjazdowych oddawania krwi, w tym 14 razy wyjeżdżano do Oddziałów SHDK. Wszystkie nasze starania przyczyniły się do powiększenia grona krwiodawców, co z kolei uratowało wiele istnień ludzkich oraz skróciło czas oczekiwania chorych na skomplikowane zabiegi operacyjne. Wspomniane akcje łączone są z konkursami wiedzy o oddawaniu krwi i jej znaczeniu w lecznictwie. SHDK stara się rozwinąć propagowanie idei honorowego krwiodawstwa w lokalnych mediach, oraz poprzez plakaty, broszury, naklejki. Wydawanie własnego biuletynu krwiodawcy „Kropelka”.
Organizujemy spotkania oświatowe z młodzieżą szkolną! z krwiodawcami propagując honorowe krwiodawstwo i zdrowy styl życia. Stowarzyszenie utworzyło listę honorowych krwiodawców gotowych na wezwanie oddać krew w przypadkach szczególnych (wypadki z dużą liczbą poszkodowanych, chorzy z rzadką grupą krwi itp). Wiele satysfakcji dają spotkania z młodzieżą
szkolną na temat ogólnych zasad krwiodawstwa i pracy służby krwi.

Program Stowarzyszenia kładzie nacisk na propagowanie zdrowego stylu życia za pośrednictwem idei honorowego krwiodawstwa. W ramach działań promujących zdrowie SHDK przekazuje krwiodawcom wiedzę na temat działań podejmowanych w zakresie zapobiegania WZW typu B,C, HIV, zapobiegania wypadkom i urazom – pierwsza pomoc, zwalczanie nałogu palenia tytoniu, narkomanii i alkoholizmu, poprawa sposobu żywienia i jakości żywności. Stowarzyszenie popularyzuje wiedzę dotyczącą ochrony zdrowia, zachęcamy do zgłaszania się kandydatów na dawców szpiku kostnego.

Realizowanie tego programu prowadzone jest poprzez pogadanki wśród uczniów szkół średnich, gazetki, skromne okolicznościowe materiały informacyjne, a także rozmowy indywidualne z dawcami. Cyklicznie od 8 lat SHDK współorganizuje imprezy o charakterze festynów z udziałem nie tylko honorowych dawców krwi, obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa (12 -18 czerwca ), oraz ze względu na duże zapotrzebowanie w okresie wakacyjnym ze strony szpitali na preparaty krwi konkursy letnie. Już po raz 9 na terenie województwa podlaskiego odbył się konkurs letni. Latem w 2004 roku od czerwca do sierpnia na Podlasiu krew oddało 8468 osób, w tym 1523 członków SHDK.

Ogółem pozyskano prawie 3800 litrów krwi i 991 osób pierwszorazowych do honorowego krwiodawstwa. W konkursie letnim w 2005 roku od czerwca do sierpnia na terenie Białegostoku ogółem krew oddało 4664 osób = 2044930 ml ( 2045 litrów krwi) w tym SHDK 1532 osoby = 680550 ml = 681 litrów

Pozyskano 1330 osób pierwszorazowych.

W Oddziałach Terenowych RCKiK SP ZOZ w Białymstoku ogółem krew oddało 4391 osób = 1971600 ml ( 1972 litry) 
Pozyskano 1021 pierwszorazowych

Suwałki 1289 = 579700 ml
Łomża 1176 = 525450 ml
Hajnówka   735 = 330500 ml
Bielsk Podlaski   536 = 241200 ml
Sokółka   431 = 193950 ml
Knyszyn   224 = 100800 ml